ALL OVER THE LOT
ALL OVER THE LOT

ALL OVER THE LOT

14/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Curtis Strange dùng cụm từ này để mô tả sự loằng ngoằng từ tee đến putting green mà golfer phải đi khi mà cú drive thì đi tít sang phải còn cú thứ 2 lại đi tít sang trái...

You get the idea.

Viết bình luận

0906 020 783