BEECH

BEECH

05/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Beech nghĩa thông thường là cây giẽ gai. Ở đây để chỉ loại gậy gỗ những ngày đầu của Golf. Beech thì ít phá bóng mềm nhồi lông của thế kỷ 19. Sau đó beech bị thay thế bởi persimmon - gỗ cây hồng, khi bóng gutta percha gặp thời.