BODY ENGLISH
BODY ENGLISH

BODY ENGLISH

04/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Điệu bộ của golfer ngay sau khi làm chạm bóng nhằm hỏi người quan sát xem họ nghĩ gì về cú swing của người ta.
Từ này cũng nói tới những vòng quay mà một số golfer tạo ra sau một nỗ lực quất bóng vô ích nhằm tác động tới đường bay của bóng.
Ví dụ như một cú ngả người ra đằng sau khi chỉ ra rằng bóng bị sliced. Điệu bộ này cũng có thể thấy trên green khi bóng lăn ra rìa hố vì hết xoáy.

Viết bình luận

0906 020 783