Các thuật ngữ dùng trên sân golf bắt đầu với chữ X

Các thuật ngữ dùng trên sân golf bắt đầu với chữ X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


X-OUT, XXXXX
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0906 020 783