CALCULATOR

CALCULATOR

06/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này để chỉ một chiếc máy tính nhỏ cầm tay hoặc một trang web mà bạn đưa thông tin vào thì trả về một giá trị handicap dựa vào công thức lập trình sẵn trong nó.