Center-cut

Center-cut

12/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Tiếng lóng trong golf để nói bóng lăn ngay xuống giữa miệng hố. Miệng hố đã có thể nhỏ hơn mà bóng vẫn sẽ lăn vào.