COLLECTION AREA
COLLECTION AREA

COLLECTION AREA

29/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây không phải là nơi đặt bàn của USGA để chia rẽ bạn với tiền của mình. Một "collection area" là đáy của bất cứ khu thấp nào mà bóng tụ tập sau khi trượt khỏi green. Đó chỉ là chuyện của trọng lực.

Viết bình luận

0906 020 783