CONVERT

CONVERT

06/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bình luận viên truyền hình nói dìm một cú putt tương đối dễ. Ví dụ như "Nếu Phil Mickelson có thể convert cú 0.9m kia (nghĩa là putt thành công ở khoảng cách không đến 1m) thì anh ý sẽ bám sát David Duval chỉ với 2 cú đánh nữa."