Sử dụng handicap - Ví dụ trong stableford play
Sử dụng handicap - Ví dụ trong stableford play

Sử dụng handicap - Ví dụ trong stableford play

26/05/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Ví dụ về áp dụng handicap trong stableford play

Stableford là một phương pháp khác để tính điểm số của golfer. Thay vì tính số gậy, điểm được gán cho kết quả của mỗi hố so với par của hố đó. Ví dụ như 1 điểm cho hố bogey; 2 điểm cho hố par; 3 cho hố birdie v.v..

Trong kịch bản Stableford, điều quan trọng là phải xác định không chỉ số gậy handicap bạn được trao mà bạn còn phải xác định khi nào những cú đánh đó có thể bị "thu lại ".

Dũng, Hưng, Sâm và Ruẩn tất cả sẽ chơi trên sân Minh Trí. Mỗi golfer có handicap cá nhân theo phong cách Mỹ và mỗi golfer chuyển đổi nó thành handicap cụ thể theo sân Minh trí.

Đây là các handicap của họ
Dũng: 2.5
Hưng: 3.2
Sâm: 6.6
Ruẩn: 24.5

Course Slope cho tees xanh của sân Minh Trí là 123. Mỗi golfer đưa giá trị Course Slope và handicap của họ vào "Trình chuyển đổi handicap cụ thể theo sân".
Và dưới đây là các kết quả handicap theo sân golf cụ thể sau khi chuyển đổi của họ:
Dũng: 3
Hưng: 3
Sâm: 7
Ruẩn: 27

Handicap cụ thể theo sân Minh Trí của Hưng thấp nhất. Vì vậy, nó làm "cơ sở". Handicap của Dũng cũng là con số thấp nhất. Cả 2 golfer sẽ không nhận được gậy chấp nào ngày hôm nay.
Sâm trừ 3 từ 7 xuống 4. Anh ấy sẽ nhận được 4 gậy chấp. Ruẩn sẽ nhận được 24.
Có một dòng trên mỗi thẻ điểm ghi "handicap" hoặc "H'CAP" hoặc "HCP". Mỗi hố được xếp hạng theo độ khó. Hố khó nhất trên sân nhận giá trị "1".
Sâm sẽ nhận được một cú đánh chấp vào mỗi một trong bốn hố khó nhất trên sân. Chúng được điền "1" tại các ô của Sâm trên thẻ điểm bên dưới.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Ruẩn, người sẽ nhận được nhiều cú đánh handicap hơn là số hố có trên sân? Câu trả lời là Ruẩn sẽ nhận được một cú đánh cho mỗi hố trên sân, sẽ "sử dụng hết" 18 trong số 24 cú handicap được phân bổ, để lại sáu cú chưa được phân bổ. Để phân bổ chúng, Ruẩn sẽ nhận thêm 1 cú đánh chấp trên mỗi một trong sáu hố khó nhất. Đây là những gì đã mô tả:

Hố 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
H'cap 14 12 2 8 10 18 16 6 4  
Hưng                    
Ruẩn 1 1 2 1 1 1 1 2 2  
Dũng                    
Sâm     1           1  
 
Hố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
H'cap 5 13 17 1 9 3 7 15 11  
Hưng                    
Ruẩn 2 1 1 2 1 2 1 1 1  
Dũng                    
Sâm       1   1        

Giờ bạn có thể dễ dàng tính điểm một cuộc đấu Stableford.
Hãy lấy hố đầu tiên par 4.
Hưng quất 4 và Dũng cũng vậy. Ruẩn bắn 5 và Sâm cũng thế.
Mỗi golfer sẽ nhận được bao nhiêu điểm Stableford?
Bắt đầu bằng cách trừ phân bổ handicap của mỗi golfer cho hố này. Ở đây, Ruẩn là golfer duy nhất nhận được handicap trên hố 1. Vì vậy, điểm số của anh ấy thay đổi từ 5 thành 4.
Par hố này là 4. Vì vậy, Hưng, Dũng và Ruẩn đều nhận được 2 điểm Stableford.
Sâm chỉ nhận được một điểm Stableford, bởi vì điểm số của anh ấy là "5".
Xét sang hố 3 par 4. Đây là hố khó thứ hai trên sân để đạt par.
Hưng quất 4. Dũng quất 5. Sâm 5. Và Ruẩn 8.
Sâm nhận được một cú handicap trên hố này. Ruẩn được 2 cú handicap. Vì vậy, điểm số điều chỉnh của Sâm trên hố này là 4, của Ruẩn là 6 (8 trừ 2).
Hưng nhận được 2 điểm Stableford, Sâm cũng nhận được 2 Stableford.
Dũng được 1 điểm Stableford, Ruẩn tội nghiệp không có điểm Stableford nào cả. Đó là bởi vì mặc dù điểm số điều chỉnh của Ruẩn là 6 cho hố này, nó vẫn là một double-bogey và double-bogey nghĩa là 0 điểm Stableford. Nói cách khác, handicap của Ruẩn chả có nghĩa gì hay đã bị "thu lại".

0906 020 783