BEACH

BEACH

05/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này là nói lóng của sand trap bẫy cát. Nếu Trang thấy bóng của Hưng rơi vào bẫy cát, cô ấy có thể nói  "Hưng, you're on the beach!"

Viết bình luận